Adatvédelem

Digitalhost Bt.
Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzata (továbbiakban: szabályzat)
Hatályos: 2016. július 16-tól
1 Fogalom meghatározások
1.1.érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy
1.2. személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;
1.3. hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez;
1.4. tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;
1.5. adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;
1.6. adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;
1.7. adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;
1.8. nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;
1.9. adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem
lehetséges;
1.10. adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége;
1.11. harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;
1.12. EGT-állam: az Európai Unió tagállama és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más állam, továbbá az az állam, amelynek állampolgára az Európai Unió és tagállamai, valamint az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban nem részes állam között létrejött nemzetközi szerződés alapján az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam állampolgárával azonos jogállást élvez;
1.13. harmadik ország: minden olyan állam, amely nem EGT-állam.
1.14. vonatkozó jogszabályok: 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről, 2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről, 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról, 226/2003. (XII.13.) Kormány rendelet az elektronikus hírközlési szolgáltató adatkezelésének különös feltételeiről, az elektronikus hírközlési szolgáltatások adatbiztonságáról, valamint az azonosítókijelzés és hívásátriányítás szabályairól.
1.15. Elektronikus hírközlési szolgáltatás: olyan, más részére általában ellenszolgáltatásért végzett szolgáltatás, amely teljesen vagy nagyrészt jeleknek elektronikus hírközlő hálózatokon történő átviteléből, és ahol ez értelmezhető, irányításából áll, de nem foglalja magában az elektronikus hírközlő hálózatok és
elektronikus hírközlési szolgáltatások felhasználásával továbbított tartalmat szolgáltató vagy ilyen tartalom felett szerkesztői ellenőrzést gyakorló szolgáltatásokat, valamint nem foglalja magában az információs társadalommal összefüggő, más jogszabályokban meghatározott szolgáltatásokat, amelyek nem elsősorban az elektronikus hírközlő hálózatokon történő jeltovábbításból állnak.
2 Szolgáltató adatai
Szolgáltató neve: Digitalhost Bt.
Székhely: 7561 Nagybajom Sugár u 59.
Adatkezelési azonosító: NAIH-70364/2013.
Adószám: 24730309-2-14
Továbbiakban: szolgáltató
3 A szabályzat hatálya
A jelen szabályzat hatálya a szolgáltató munkatársaira, tisztségviselőire és a szolgáltatóval előfizetői jogviszonyban lévő személyekre és szolgáltató által nyújtott elektronikus hírközlési szolgáltatások felhasználóira terjed ki. Kiterjed továbbá a szabályzat hatálya az előfizetői jogviszony megszűnését követően a volt előfizetőre is az adatok törlésére előirt határidő vonatkozásában.
A jelen szabályzat hatálya alá tartoznak, mind az elektronikusan, mind a manuálisan felvett és kezelt adatok.
4 Kezelt adatok köre
4.1 A szolgáltató az előfizető és a felhasználó alábbiakban meghatározott személyes és nem személyes adatait a vonatkozó jogszabályok és a jelen szabályzatban meghatározottak szerint kezeli. A szolgáltató által kezelhető személyes adatok:
Az érintett természetes személyek:
– családi és utóneve(i),
– születési név és utóneve,
– neme,
– lakcíme,
– személyi igazolvány száma,
– telefonszáma,
– adószáma,
– email címe,
– számítógép nyilvános azonosító címe (IP cím),
– cookiek,
– bejelentkezési hely, időtartam,
– kiszolgáló (host) adatok.
4.2 Nem természetes személyek adatai:
– székhelye,
– képviselő családi és utóneve,
– kapcsolattartó családi és utóneve, elérhetősége (címe, telefonszáma és email címe),
– adószáma,
– telefonszáma,
– email címe,
– számítógép nyilvános azonosító címe (IP cím),
– cookiek,
– bejelentkezési hely, időtartam,
– kiszolgáló (host) adatok.
4.3 A szolgáltató a honlap technikai üzemeltetése érdekében a következő – személyes adatokat nem tartalmazó – automatikusan keletkező adatokat használja fel saját vagy harmadik fél által biztosított rendszer által (pl.: Google Analytics) :
– a számítógép IP-címe, domain-név (URL),
– a hozzáférés adatai,
– az ügyfél file lekérés (file név és URL),
– a HTTP válaszkód,
– a weboldal adatai ahonnan a lekérés történt,
– a látogatás alatt forgalmazott bájtok mennyiség,
– a látogatás időpontja,
– a megtekintett oldalak adatai, illetve
– a használt böngészőprogram neve, cookies.
4.4. A .hu domain nevek adatait a szolgáltató a http://www.domain.hu/domain/szabalyzat/szabalyzat.html weboldal alatt megtalálható szabályok szerint használhatja fel és az ebben meghatározott helyeken (whois) hozhatja nyilvánosságra. A nemzetközi domain nevek esetén az irányadó az icann.org nemzetközi szabályzata.
5 Az adatkezelés céljai
A szolgáltató a személyes és nem személyes adatokat kizárólag az előfizetői szerződés létrehozatala, tartalmának a meghatározása, teljesítése, módosítása, szolgáltatásainak a nyújtása, fenntartása – e körben többek között az abból eredő díjak számlázása – valamint az előfizetőkkel és felhasználókkal történő kapcsolattartás, a részükre a szolgáltató egyes szolgáltatatásairól szóló tájékoztatás, szolgáltatásainak az értékelése és marketing érdekében kezeli.
6 A személyes adatok kezelésének a jogcíme
A szolgáltatás megrendelésével, igénybevételével illetve az előfizetői szerződés megkötésével az előfizető illetve a felhasználó hozzájárul az adatainak a jelen szabályzatban meghatározottak szerinti kezeléséhez. Az adatszolgáltatás önkéntes.
7 A személyes adatok tárolásának időtartama és módja
A szolgáltató – az érintett ez irányú ettől eltérő hozzájárulásának a hiányában – az általa kezelt személyes adatokat határozatlan időre, legfeljebb azonban az általa nyújtott szolgáltatás igénybevételéig tárolhatja. A szolgáltatás teljesítése után – a szolgáltatás dátuma, a díjfizetéssel
és a díjtartozással összefüggő adatok, valamint a tartozás hátrahagyása esetén az előfizetői szerződés felmondásának eseményei kivételével – törli vagy anonimizálja az előfizetőkre és a felhasználókra vonatkozó személyes adatokatamelyeket a szolgáltatás nyújtása során kezel. A szolgáltató biztosítja, hogy az előfizető illetve a felhasználó a nem az előfizetői szolgáltatás nyújtásával összefüggésben kezelt személyes adatainak kezeléséhez adott hozzájárulását bármikor jogosult legyen visszavonni.
8 A személyes adatok kezelésének a helyei
A szolgáltató székhelye, fiók- és telephelyei, különös tekintettel a szerverek üzemelési helye:
9 Adattovábbítás
Személyes adatot a szolgáltató az alábbi előírások betartása esetén jogosult harmadik személynek átadnia, belföldre és külföldre is továbbítani:
– a .hu domain regisztráció és a nemzetközi domain regisztráció esetén a regisztrációt végző szervezet részére,
– a szolgáltató a díjfizetési, illetőleg a szerződésből eredő egyéb kötelezettségek kijátszásának megelőzése, illetve a díjtartozás és az előfizetői szerződés felmondás esetén jogosult a jogszerűen kezelhető adatok köréből az előfizető azonosításához szükséges adatokat, valamint az adatátadásnak az indokáról szóló tájékoztatást másik elektronikus hírközlési szolgáltatónak átadni vagy attól átvenni, illetőleg – azzal az adattartalommal – közös adatállományt létrehozni,
– a személyes adatok a nemzetközi jogsegélyről, az adóügyi információcseréről, valamint a kettős adóztatás elkerüléséről szóló nemzetközi szerződés végrehajtása érdekében, a nemzetközi szerződésben meghatározott célból, feltételekkel és adatkörben továbbíthatók harmadik országba.
10 Az érintettek jogai
10.1 Az érintett kérelmezheti a szolgáltatónál
a) tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,
b) személyes adatainak helyesbítését, valamint
c) személyes adatainak – a kötelező adatkezelés kivételével – törlését vagy zárolását.
A szolgáltató köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül, közérthető formában, az érintett erre irányuló kérelmére írásban megadni a tájékoztatást.
Ha a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat a szolgáltató rendelkezésére áll, a személyes adatot az adatkezelő helyesbíti.
11 A szolgáltató belső adatvédelmi felelőse
Neve: Farkas Róbert Elérhetőségei:
tel: 06 30/615-8300
e-mail:info@berelhetoaruhaz.hu
12 Szolgáltató az előző pontokban leírt biztonsági intézkedések elvégzése ellenére nem felelős a személyes adatok illetéktelen harmadik félhez kerülésében előre nem látható okok, szándékos rongálás, illetéktelen rendszerbehatolás, környezeti katasztrófa stb. esetében. Ilyen esetekben Előfizető kártérítési igénnyel nem élhet.
Kelt, Nagybajom, 2016. július 16.

Bérelhető áruház 2017

error: Content is protected !!